Advocatenwet
Alcoholwet
Algemene Termijnenwet
Algemene wet Bestuursrecht
Algemene wet Gelijke behandeling
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Algemene wet op het Binnentreden
Ambtsinstructie commissaris van de Koning
Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren
Auteurswet
Beginselenwet Justitiële jeugdinrichtingen
Beginselenwet verpleging Ter beschikking gestelden
Bekendmakingswet
Beroepswet
Burgerlijk Wetboek Boek 1
Burgerlijk Wetboek Boek 10
Burgerlijk Wetboek Boek 2
Burgerlijk Wetboek Boek 3
Burgerlijk Wetboek Boek 4
Burgerlijk Wetboek Boek 5
Burgerlijk Wetboek Boek 6
Burgerlijk Wetboek Boek 7
Burgerlijk Wetboek Boek 7A
Burgerlijk Wetboek Boek 8
Comptabiliteitswet 2016
Crisis- en herstelwet
Databankenwet
Dienstenwet
Faillissementswet
Financiële-verhoudingswet
Gemeentewet
Gerechtsdeurwaarderswet
Gratiewet
Grondwet
Handelsnaamwet
Handelsregisterbesluit 2008
Handelsregisterwet 2007
Huisvestingswet 2014
Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten
Invorderingswet 1990
Jeugdwet
Kadasterwet
Kaderwet Zelfstandige bestuursorganen
Kieswet
Klimaatwet
Mededingingswet
onteigeningswet
Opiumwet
Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek
Overleveringswet
Participatiewet
Penitentiaire beginselenwet
Penitentiaire maatregel
Politiewet 2012
Provinciewet
Rijksoctrooiwet 1995
Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen
Rijkswet op het Nederlanderschap
Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden
Uitleveringswet
Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming
Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening
Uitvoeringswet EG-bewijsverordening
Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano
Uitvoeringswet grondkamers
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte
Uitvoeringswet internationale inning levensonderhoud
Uitvoeringswet internationale kinderbescherming
Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen
Uitvoeringswet verordening Europese vennootschap
Uitvoeringswet Verordening huwelijksvermogensstelsels en Verordening vermogensrechtelijke gevolgen geregistreerde partnerschappen
Uitvoeringswet verordening wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken
Vreemdelingenwet 2000
Waterschapswet
Wegenverkeerswet 1994
Werkloosheidswet
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften
Wet algemene bepalingen
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet arbeid en zorg
Wet arbeid vreemdelingen
Wet bescherming bedrijfsgeheimen
Wet bestuursrechtspraak bedrijfsorganisatie
Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen
Wet bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet College voor de rechten van de mens
Wet controle op rechtspersonen
Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden
Wet flexibel werken
Wet forensische zorg
Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte
Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen
Wet gemeenschappelijke regelingen
Wet giraal effectenverkeer
Wet griffierechten burgerlijke zaken
Wet handhaving consumentenbescherming
Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken
Wet inburgering 2021
Wet internationale misdrijven
Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Wet melding collectief ontslag
Wet milieubeheer
Wet ministeriële verantwoordelijkheid en ambtsdelicten leden Staten-Generaal, ministers en staatssecretarissen
Wet Nationale ombudsman
Wet op de bijzondere opsporingsdiensten
Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst
Wet op de economische delicten
Wet op de Europese ondernemingsraden
Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen
Wet op de identificatieplicht
Wet op de Kamer van Koophandel
Wet op de loonvorming
Wet op de naburige rechten
Wet op de ondernemingsraden
Wet op de parlementaire enquête 2008
Wet op de Raad van State
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de rechtsbijstand
Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten
Wet op het consumentenkrediet
Wet op het notarisambt
Wet open overheid
Wet openbare manifestaties
Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen
Wet publieke gezondheid
Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren
Wet ruimtelijke ordening
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
Wet tijdelijk huisverbod
Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding
Wet toezicht financiële verslaggeving
Wet veiligheidsregio’s
Wet verevening pensioenrechten bij scheiding
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Wet voorkeursrecht gemeenten
Wet wapens en munitie
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie
Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties
Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (geldt in geval van niet-digitaal procederen)
Wetboek van Koophandel
Wetboek van Strafrecht
Wetboek van Strafvordering
Woningwet
Ziektewet