Burgerlijk Wetboek Boek 7A (BW)


Boek 7a

Bijzondere overeenkomsten; vervolg

Vijfde titel A

Van koop en verkoop op afbetaling

Afdeling 1

Van koop en verkoop op afbetaling in het algemeen

Artikel 1576 Vervallen

Artikel 1576a Vervallen

Artikel 1576b Vervallen

Artikel 1576c Vervallen

Artikel 1576d Vervallen

Artikel 1576e Vervallen

Artikel 1576f Vervallen

Artikel 1576g Vervallen

Afdeling 2

Van huurkoop

Artikel 1576h Vervallen

Artikel 1576i Vervallen

Artikel 1576j Vervallen

Artikel 1576k Vervallen

Artikel 1576l Vervallen

Artikel 1576m Vervallen

Artikel 1576n Vervallen

Artikel 1576q Vervallen

Artikel 1576r Vervallen

Artikel 1576s Vervallen

Artikel 1576t Vervallen

Artikel 1576u Vervallen

Artikel 1576v Vervallen

Artikel 1576w Vervallen

Artikel 1576x Vervallen

Zevende titel

Van huur en verhuur

Eerste afdeeling

Algemeene bepaling

Artikel 1584 Vervallen

Artikel 1585 Vervallen

Tweede afdeeling

Van de regelen, welke gemeen zijn aan verhuringen van huizen en van andere zaken

Artikel 1586 Vervallen

Artikel 1587 Vervallen

Artikel 1588 Vervallen

Artikel 1589 Vervallen

Artikel 1590 Vervallen

Artikel 1591 Vervallen

Artikel 1592 Vervallen

Artikel 1593 Vervallen

Artikel 1594 Vervallen

Artikel 1595 Vervallen

Artikel 1596 Vervallen

Artikel 1597 Vervallen

Artikel 1598 Vervallen

Artikel 1599 Vervallen

Artikel 1600 Vervallen

Artikel 1602 Vervallen

Artikel 1603 Vervallen

Artikel 1604 Vervallen

Artikel 1605 Vervallen

Artikel 1606 Vervallen

Artikel 1607 Vervallen

Artikel 1608 Vervallen

Artikel 1609 Vervallen

Artikel 1610 Vervallen

Artikel 1611 Vervallen

Artikel 1612 Vervallen

Artikel 1614 Vervallen

Artikel 1615 Vervallen

Artikel 1616 Vervallen

Derde afdeeling

Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur van huizen en huisraad

Artikel 1619 Vervallen

Artikel 1620 Vervallen

Artikel 1621 Vervallen

Artikel 1622 Vervallen

Artikel 1623 Vervallen

Vierde afdeling

Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur en verhuur van woonruimte

Artikel 1623a Vervallen

Artikel 1623b Vervallen

Artikel 1623c Vervallen

Artikel 1623d Vervallen

Artikel 1623e Vervallen

Artikel 1623f Vervallen

Artikel 1623g Vervallen

Artikel 1623h Vervallen

Artikel 1623i Vervallen

Artikel 1623j Vervallen

Artikel 1623k Vervallen

Artikel 1623l Vervallen

Artikel 1623m Vervallen

Artikel 1623n Vervallen

Artikel 1623o Vervallen

Vijfde afdeling

Van de regelen welke bijzonder betrekkelijk zijn tot huur en verhuur van bedrijfsruimte

Artikel 1624 Vervallen

Artikel 1625 Vervallen

Artikel 1626 Vervallen

Artikel 1627 Vervallen

Artikel 1627a Vervallen

Artikel 1628 Vervallen

Artikel 1628a Vervallen

Artikel 1629 Vervallen

Artikel 1630 Vervallen

Artikel 1631 Vervallen

Artikel 1631a Vervallen

Artikel 1631b Vervallen

Artikel 1631c Vervallen

Artikel 1631d Vervallen

Artikel 1632 Vervallen

Artikel 1632a Vervallen

Artikel 1633 Vervallen

Artikel 1634 Vervallen

Artikel 1635 Vervallen

Artikel 1635a Vervallen

Artikel 1636 Vervallen

Artikel 1636a Vervallen

Artikel 1636b Vervallen

Zevende titel A Eerste afdeeling

Algemeene bepalingen

Artikel 1637 Vervallen

Artikel 1637a Vervallen

Artikel 1637b Vervallen

Artikel 1637c Vervallen

Tweede afdeeling

Van de arbeidsovereenkomst in het algemeen

Artikel 1637d Vervallen

Artikel 1637e Vervallen

Artikel 1637f Vervallen

Artikel 1637g Vervallen

Artikel 1637h Vervallen

Artikel 1637i Vervallen

Artikel 1637j Vervallen

Artikel 1637k Vervallen

Artikel 1637l Vervallen

Artikel 1637m Vervallen

Artikel 1637n Vervallen

Artikel 1637o Vervallen

Artikel 1637p Vervallen

Artikel 1637q Vervallen

Artikel 1637r Vervallen

Artikel 1637s Vervallen

Artikel 1637t Vervallen

Artikel 1637u Vervallen

Artikel 1637v Vervallen

Artikel 1637x Vervallen

Artikel 1637ij Vervallen

Artikel 1637ij a Vervallen

Artikel 1637z Vervallen

Derde afdeeling

Van de verplichtingen des werkgevers

Artikel 1638 Vervallen

Artikel 1638a Vervallen

Artikel 1638b Vervallen

Artikel 1638c Vervallen

Artikel 1638ca Vervallen

Artikel 1638cb Vervallen

Artikel 1638d Vervallen

Artikel 1638e Vervallen

Artikel 1638f Vervallen

Artikel 1638g Vervallen

Artikel 1638h Vervallen

Artikel 1638i Vervallen

Artikel 1638j Vervallen

Artikel 1638k Vervallen

Artikel 1638l Vervallen

Artikel 1638m Vervallen

Artikel 1638n Vervallen

Artikel 1638o Vervallen

Artikel 1638p Vervallen

Artikel 1638q Vervallen

Artikel 1638r Vervallen

Artikel 1638t Vervallen

Artikel 1638u Vervallen

Artikel 1638v Vervallen

Artikel 1638w Vervallen

Artikel 1638x Vervallen

Artikel 1638ij Vervallen

Artikel 1638z Vervallen

Artikel 1638aa Vervallen

Artikel 1638bb Vervallen

Artikel 1638cc Vervallen

Artikel 1638dd Vervallen

Artikel 1638ee Vervallen

Artikel 1638ff Vervallen

Artikel 1638gg Vervallen

Artikel 1638hh Vervallen

Artikel 1638ii Vervallen

Artikel 1638jj Vervallen

Artikel 1638kk Vervallen

Artikel 1638ll Vervallen

Artikel 1638mm Vervallen

Artikel 1638nn Vervallen

Artikel 1638oo Vervallen

Vierde afdeeling

Van de verplichtingen des arbeiders

Artikel 1639a Vervallen

Artikel 1639b Vervallen

Artikel 1639c Vervallen

Artikel 1639d Vervallen

Artikel 1639da Vervallen

Vijfde afdeeling

Van de verschillende wijzen waarop de dienstbetrekking, door arbeidsovereenkomst ontstaan, eindigt

Artikel 1639e Vervallen

Artikel 1639f Vervallen

Artikel 1639g Vervallen

Artikel 1639h Vervallen

Artikel 1639i Vervallen

Artikel 1639j Vervallen

Artikel 1639k Vervallen

Artikel 1639l Vervallen

Artikel 1639m Vervallen

Artikel 1639n Vervallen

Artikel 1639o Vervallen

Artikel 1639p Vervallen

Artikel 1639q Vervallen

Artikel 1639r Vervallen

Artikel 1639s Vervallen

Artikel 1639t Vervallen

Artikel 1639u Vervallen

Artikel 1639v Vervallen

Artikel 1639w Vervallen

Artikel 1639x Vervallen

Vijfde afdeling A Artikel 1639aa Vervallen

Artikel 1639bb Vervallen

Artikel 1639cc Vervallen

Artikel 1639dd Vervallen

Zesde afdeeling

Van aanneming van werk

Artikel 1639 Vervallen

Artikel 1640 Vervallen

Artikel 1641 Vervallen

Artikel 1642 Vervallen

Artikel 1643 Vervallen

Artikel 1644 Vervallen

Artikel 1645 Vervallen

Artikel 1646 Vervallen

Artikel 1647 Vervallen

Artikel 1648 Vervallen

Artikel 1650 Vervallen

Artikel 1651 Vervallen

Negende titel

Van maatschap

Eerste afdeeling

Algemeene bepalingen

Artikel 1655 Maatschap is eene overeenkomst, waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen, met het oogmerk om het daaruit ontstaande voordeel met elkander te deelen.

Artikel 1657 Maatschappen zijn of algeheel, of bijzonder.

Artikel 1658 De wet kent slechts de algeheele maatschap van winst. Zij verbiedt alle maatschappen, het zij van alle de goederen, het zij van een bepaald gedeelte van dezelve, onder eenen algemeenen titel; onverminderd de bepalingen, vastgesteld in den zevenden en achtsten titel van het eerste boek van dit Wetboek.

Artikel 1659 De algeheele maatschap van winst bevat slechts hetgeen partijen, onder welke benaming ook, gedurende den loop der maatschap door hare vlijt zullen verkrijgen.

Artikel 1660 De bijzondere maatschap is de zoodanige welke slechts betrekking heeft tot zekere bepaalde goederen, of tot derzelver gebruik, of tot de vruchten die daarvan zullen getrokken worden, of tot eene bepaalde onderneming, of tot de uitoefening van eenig bedrijf of beroep.

Tweede afdeeling

Van de verbindtenissen der vennooten onderling

Artikel 1661 De maatschap begint van het oogenblik der overeenkomst, indien daarbij geen ander tijdstip bepaald is.

Artikel 1662 1 De inbreng van de vennoot kan bestaan in geld, goederen, genot van goederen en arbeid.
2 Op de inbreng van een goed zijn de bepalingen omtrent koop, op de inbreng van genot van een goed de artikelen 1584-1623 van overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.

Artikel 1665 Wanneer een der vennooten, voor zijne eigene rekening, eene opeischbare som te vorderen heeft van iemand die mede eene insgelijks opeischbare som verschuldigd is aan de maatschap, moet de betaling, welke hij ontvangt, op de inschuld der maatschap en op die van hemzelven, naar evenredigheid van beide die vorderingen, toegerekend worden, al ware het ook dat hij, bij de kwijting, alles in mindering of voldoening van zijne eigene inschuld mogt gebragt hebben; maar indien hij bij de kwijting bepaald heeft dat de geheele betaling zoude strekken voor de inschuld der maatschap, zal deze bepaling worden nagekomen.

Artikel 1666 Indien een der vennooten zijn geheel aandeel in eene gemeene inschuld der maatschap ontvangen heeft, en de schuldenaar naderhand onvermogend is geworden, is die vennoot gehouden het ontvangene in de gemeene kas in te brengen, al had hij ook voor zijn aandeel kwijting gegeven.

Artikel 1670 1 Indien bij de overeenkomst van maatschap het aandeel van ieder vennoot in de winsten en de verliezen niet is bepaald, is elks aandeel geëvenredigd aan hetgeen hij in de maatschap heeft ingebragt.
2 Ten aanzien van degenen die slechts zijne nijverheid heeft ingebragt, wordt het aandeel in de winsten en de verliezen berekend gelijk te staan met het aandeel van dengenen der vennooten die het minst heeft ingebragt.

Artikel 1671 1 De vennooten kunnen niet bedingen dat zij de regeling der hoegrootheid van hun aandeel aan een hunner of aan eenen derde zullen overlaten.
2 Een zoodanig beding wordt voorondersteld niet geschreven te zijn, en zullen alzoo de verordeningen van het voorgaande artikel worden in acht genomen.

Artikel 1672 1 Het beding, waarbij aan een der vennooten alle de voordeelen mogten toegezegd zijn, is nietig.
2 Maar het is geoorloofd te bedingen dat alle de verliezen bij uitsluiting door een of meer der vennooten zullen gedragen worden.

Artikel 1673 1 De vennoot die bij een bijzonder beding van de overeenkomst van maatschap met het beheer belast is, kan, zelfs in weerwil der overige vennooten, alle daden verrigten, welke tot zijn beheer betrekkelijk zijn.
2 Deze magt kan, zoo lang de maatschap duurt, niet zonder gewichtige reden herroepen worden; maar indien dezelve niet bij de overeenkomst der maatschap, maar bij eene latere akte, is gegeven, is zij, even als eene eenvoudige lastgeving, herroepelijk.

Artikel 1674 Indien verscheidene vennooten met het beheer belast zijn, zonder dat hunne bijzondere werkzaamheden bepaald zijn, of zonder beding dat de een buiten den anderen niets zoude mogen verrigten, is ieder van hen afzonderlijk tot alle handelingen, dat beheer betreffende, bevoegd.

Artikel 1675 Indien er bedongen is dat een der beheerders niets buiten den anderen zoude mogen verrigten, vermag de eene, zonder eene nieuwe overeenkomst, niet te handelen zonder medewerking van den anderen, al mogt deze zich ook voor het oogenblik in de onmogelijkheid bevinden om aan de daden van het beheer deel te nemen.

Artikel 1676 Bij gebreke van bijzondere bedingen omtrent de wijze van beheer, moeten de volgende regelen worden in acht genomen:
1°. De vennooten worden geacht zich over en weder de magt te hebben verleend om, de een voor den anderen, te beheeren.
Hetgeen ieder van hen verrigt is ook verbindende voor het aandeel der overige vennooten, zonder dat hij hunne toestemming hebbe bekomen; onverminderd het regt van deze laatstgemelden, of van een hunner, om zich tegen de handeling, zoo lang die nog niet gesloten is, te verzetten;
2°. Ieder der vennooten mag gebruik maken van de goederen aan de maatschap toebehoorende, mits hij dezelve tot zoodanige einden gebruike, als waartoe zij gewoonlijk bestemd zijn, en mits hij zich van dezelve niet bediene tegen het belang der maatschap of op zoodanige wijze, dat de overige vennooten daardoor verhinderd worden om van die goederen, volgens hun regt, mede gebruik te maken;
3°. Ieder vennoot heeft de bevoegdheid om de overige vennooten te verpligten in de onkosten te dragen, welke tot behoud der aan de maatschap behoorende goederen noodzakelijk zijn;
4°. Geen der vennooten kan, zonder toestemming der overige, eenige nieuwigheden daarstellen ten aanzien der onroerende zaken, welke tot de maatschap behooren, al beweerde hij ook dat dezelve voor de maatschap voordeelig waren.

Artikel 1678 Elk der vennooten mag, zelfs zonder toestemming der overige, eenen derden persoon aannemen als deelgenoot in het aandeel hetwelk hij in de maatschap heeft; doch hij kan denzelven, zonder zoodanige toestemming, niet als medelid der maatschap toelaten, al mogt hij ook met het beheer der zaken van de maatschap belast zijn.

Derde afdeeling

Van de verbindtenissen der vennooten ten aanzien van derden

Artikel 1679 De vennooten zijn niet ieder voor het geheel voor de schulden der maatschap verbonden; en een der vennooten kan de overige niet verbinden, indien deze hem daartoe geene volmagt gegeven hebben.

Artikel 1680 De vennooten kunnen door den schuldeischer, met wien zij gehandeld hebben, aangesproken worden, ieder voor gelijke som en gelijk aandeel, al ware het dat het aandeel in de maatschap van den eenen minder dan dat van den anderen bedroeg; ten zij, bij het aangaan der schuld, derzelver verpligting, om in evenredigheid van het aandeel in de maatschap van elk vennoot te dragen, uitdrukkelijk zij bepaald.

Artikel 1681 Het beding dat eene handeling voor rekening der maatschap is aangegaan, verbindt slechts den vennoot die dezelve aangegaan heeft, maar niet de overige, ten zij de laatstgenoemde hem daartoe volmagt hadden gegeven, of de zaak ten voordeele der maatschap gestrekt hebbe.

Artikel 1682 Indien een der vennooten in naam der maatschap eene overeenkomst heeft aangegaan, kan de maatschap de uitvoering daarvan vorderen.

Vierde afdeeling

Van de verschillende wijzen waarop de maatschap eindigt

Artikel 1683 Een maatschap wordt ontbonden:
1°. Door verloop van den tijd voor welken dezelve is aangegaan;
2°. Door het tenietgaan van een goed of de volbrenging der handeling, die het onderwerp der maatschap uitmaakt;
3°. Door opzegging van een vennoot aan de andere vennoten;
4°. Door den dood of de curatele van één hunner, of indien hij in staat van faillissement is verklaard dan wel ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 1684 1 De rechter kan op vordering van ieder der vennoten de maatschap wegens gewichtige redenen ontbinden.
2 Een zodanige ontbinding heeft geen terugwerkende kracht. De rechter kan de vordering toewijzen onder door hem te stellen voorwaarden en een partij die in de naleving van haar verplichtingen is tekortgeschoten, met overeenkomstige toepassing van artikel 277 van Boek 6 tot schadevergoeding veroordelen.
3 De artikelen 265-279 van Boek 6 zijn op een maatschap niet van toepassing.

Artikel 1686 1 Een opzegging is vernietigbaar, indien zij in strijd met de redelijkheid en billijkheid is geschied.
2 Een vennootschap voor bepaalde tijd of voor een bepaald werk aangegaan, kan niet worden opgezegd, tenzij dit is bedongen.

Artikel 1688 1 Indien bedongen is, dat, in geval van overlijden van een der vennooten, de maatschap met deszelfs erfgenaam, of alleen tusschen de overblijvende vennooten, zoude voortduren, moet dat beding worden nagekomen.
2 In het tweede geval, heeft de erfgenaam des overledenen geen verder regt dan op de verdeeling der maatschap, overeenkomstig de gesteldheid waarin dezelve zich ten tijde van dat overlijden bevond; doch hij deelt in de voordeelen en draagt in de verliezen, die de noodzakelijke gevolgen zijn van verrigtingen, welke vóór het overlijden van den vennoot, wiens erfgenaam hij is, hebben plaats gehad.

Elfde titel

Vervallen

Eerste afdeeling

Vervallen

Artikel 1703 Vervallen

Artikel 1704 Vervallen

Artikel 1705 Vervallen

Artikel 1706 Vervallen

Artikel 1707 Vervallen

Artikel 1708 Vervallen

Artikel 1709 Vervallen

Artikel 1710 Vervallen

Artikel 1711 Vervallen

Artikel 1712 Vervallen

Tweede afdeeling

Vervallen

Artikel 1713 Vervallen

Artikel 1714 Vervallen

Artikel 1715 Vervallen

Artikel 1716 Vervallen

Derde afdeeling

Vervallen

Artikel 1719 Vervallen

Artikel 1720 Vervallen

Artikel 1721 Vervallen

Artikel 1722 Vervallen

Artikel 1724 Vervallen

Vierde afdeeling

Vervallen

Artikel 1725 Vervallen

Artikel 1729 Vervallen

Artikel 1730 Vervallen

Dertiende titel

Van bruikleening

Eerste afdeeling

Algemeene bepalingen

Artikel 1777 Bruikleening is eene overeenkomst, waarbij de eene partij aan de andere eene zaak om niet ten gebruike geeft, onder voorwaarde dat degene die deze zaak ontvangt, dezelve, na daarvan gebruik te hebben gemaakt, of na eenen bepaalden tijd, zal terug geven.

Artikel 1778 De uitleener blijft eigenaar van de geleende zaak.

Artikel 1780 1 De verbintenissen, welke uit de bruiklening voortspruiten, gaan over op de erfgenamen van degene die ter leen geeft, onderscheidenlijk zijn echtgenoot of geregistreerde partner in het geval zijn nalatenschap overeenkomstig artikel 13 van Boek 4 wordt verdeeld, en van hem die ter leen ontvangt.
2 Maar indien men de uitleening gedaan heeft alleen uit aanmerking van dengenen die ter leen ontvangt, en aan deszelfs persoon in het bijzonder, kunnen deszelfs erfgenamen het verder genot van de geleende zaak niet blijven behouden.

Tweede afdeeling

Van de verpligtingen van dengenen die iets ter bruikleening ontvangt

Artikel 1781 1 Die iets ter leen ontvangt is gehouden, als een goed huisvader, voor de bewaring en het behoud van de geleende zaak te zorgen.
2 Hij mag daarvan geen ander gebruik maken dan hetwelk de aard der zaak medebrengt, of bij de overeenkomst bepaald is.

Artikel 1782 Indien de geleende zaak verloren gaat door een toeval, hetwelk degene die dezelve ter leen ontvangen heeft, door zijne eigene zaak te gebruiken, had kunnen voorkomen, of indien hij, slechts een van beide kunnende behouden, aan de zijne den voorrang heeft gegeven, is hij voor het verlies der andere zaak aansprakelijk.

Artikel 1783 Indien de zaak bij het ter leen geven geschat is, komt het verlies van dezelve, al ontstond dat ook door toeval, ten laste van dengenen die de zaak ter leen ontvangen heeft, ten ware het tegendeel mogt bedongen zijn.

Artikel 1784 Indien de zaak alleen tengevolge van het gebruik waartoe dezelve geleend is, en buiten schuld van den gebruiker, in waarde vermindert, is deze wegens die vermindering niet aansprakelijk.

Artikel 1785 Indien de gebruiker, om van de geleende zaak gebruik te kunnen maken, eenige onkosten gemaakt heeft, kan hij dezelve niet terug vorderen.

Artikel 1786 Indien een zaak in bruikleen is gegeven aan twee of meer personen tezamen, zijn zij hoofdelijk verbonden tot teruggave daarvan en tot vergoeding van de schade die het gevolg is van een tekortschieten in de nakoming van die verplichting, tenzij de tekortkoming aan geen van hen kan worden toegerekend.

Derde afdeeling

Van de verpligtingen van den uitleener

Artikel 1787 De uitleener kan de geleende zaak niet terug vorderen dan na verloop van den bepaalden tijd, of, bij gebreke eener dusdanige bepaling, nadat dezelve tot het gebruik waartoe zij was uitgeleend gediend heeft, of heeft kunnen dienen.

Artikel 1788 Indien evenwel de uitleener, gedurende dat tijdsverloop, of voor dat de behoefte van den gebruiker opgehouden heeft, de geleende zaak, om dringende en onverwachts opkomende redenen, zelf benoodigd heeft, kan de regter, naar gelang der omstandigheden, den gebruiker noodzaken het geleende aan den uitleener terug te geven.

Artikel 1789 Indien de gebruiker, gedurende de bruikleening tot behoud der zaak eenige buitengewone noodzakelijke onkosten heeft moeten maken, welke zoo dringende waren dat hij daarvan te voren aan den uitleener geene kennis heeft kunnen geven, is deze verpligt hem dezelve te vergoeden.

Artikel 1790 Indien de ter leen gegevene zaak zoodanige gebreken heeft, dat daardoor aan dengenen die zich van dezelve bedient nadeel zoude kunnen worden toegebragt, is de uitleener, zoo hij die gebreken gekend, en daarvan aan den gebruiker geene kennis gegeven heeft, voor de gevolgen verantwoordelijk.

Veertiende titel

Van verbruikleening

Eerste afdeeling

Algemeene bepalingen

Artikel 1791 Vervallen

Artikel 1792 Vervallen

Artikel 1793 Vervallen

Tweede afdeeling

Van de verpligtingen des uitleeners

Artikel 1796 Vervallen

Artikel 1797 Vervallen

Artikel 1798 Vervallen

Artikel 1799 Vervallen

Derde afdeeling

Van de verpligtingen des leeners

Artikel 1800 Vervallen

Artikel 1801 Vervallen

Vierde afdeeling

Van het ter leen geven op interessen

Artikel 1804 Vervallen

Artikel 1805 Vervallen

Artikel 1806 Vervallen

Vijftiende titel

Van gevestigde of altijddurende renten

Artikel 1807 Het vestigen eener altijddurende rente is eene overeenkomst, waarbij de uitleener interessen bedingt, tegen betaling eener hoofdsom welke hij aanneemt niet terug te zullen vorderen.

Artikel 1808 1 Deze rente is uit haren aard aflosbaar.
2 Partijen kunnen alleenlijk overeenkomen dat de aflossing niet geschieden zal dan na verloop van eenen zekeren tijd, welke niet langer dan voor tien jaren mag gesteld worden, of zonder dat zij den schuldeischer vooraf verwittigd hebben op eenen zekeren, door hen bevorens vastgestelden termijn, welke echter den tijd van een jaar niet zal mogen te boven gaan.

Artikel 1809 De schuldenaar eener altijddurende rente kan tot de aflossing genoodzaakt worden:
1°. Indien hij niets betaald heeft op de gedurende twee achtereenvolgende jaren verschuldigde renten;
2°. Indien hij verzuimt aan den geldschieter de bij de overeenkomst beloofde zekerheid te bezorgen;
3°. Indien hij in staat van faillissement is verklaard of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard.

Artikel 1810 In de twee eerste gevallen, bij het vorige artikel vermeld, kan de schuldenaar zich van de verpligting tot aflossing ontheffen, indien hij binnen de twintig dagen, te rekenen van de geregtelijke aanmaning, alle de verschenen termijnen betaalt of de beloofde zekerheid stelt.

Zestiende titel

Van kans-overeenkomsten

Eerste afdeeling

Algemeene bepalingen

Artikel 1811 Vervallen

Tweede afdeeling

Van de overeenkomst van lijfrenten en derzelver gevolgen

Artikel 1813 Vervallen

Artikel 1814 Vervallen

Artikel 1817 Vervallen

Artikel 1819 Vervallen

Artikel 1822 Vervallen

Artikel 1824 Vervallen

Derde afdeeling

Van spel en weddingschap

Artikel 1825 De wet staat geene regtsvordering toe, ter zake van eene schuld uit spel of uit weddingschap voortgesproten.

Artikel 1826 1 Onder de hier-boven staande bepaling zijn echter niet begrepen die spelen welke geschikt zijn tot ligchaamsoefening, als het schermen, wedloopen en dergelijke.
2 Niettemin kan de regter den eisch ontzeggen of verminderen, wanneer hem de som overmatig toeschijnt.

Artikel 1827 Van de vorige twee artikelen kan op generlei wijze worden afgeweken.

Artikel 1828 In geen geval, kan hij die het verlorene vrijwillig betaald heeft hetzelve terug eischen, ten ware, van den kant van dengenen die gewonnen heeft, bedrog, list of opligting hebbe plaats gehad.

Zeventiende titel

Van lastgeving

Artikel 1829 Vervallen

Artikel 1830 Vervallen

Artikel 1831 Vervallen

Artikel 1832 Vervallen

Artikel 1833 Vervallen

Artikel 1834 Vervallen

Artikel 1835 Vervallen

Artikel 1836 Vervallen

Artikel 1837 Vervallen

Artikel 1838 Vervallen

Artikel 1839 Vervallen

Artikel 1840 Vervallen

Artikel 1841 Vervallen

Artikel 1842 Vervallen

Artikel 1843 Vervallen

Artikel 1844 Vervallen

Artikel 1845 Vervallen

Artikel 1846 Vervallen

Artikel 1847 Vervallen

Artikel 1848 Vervallen

Artikel 1849 Vervallen

Artikel 1850 Vervallen

Artikel 1851 Vervallen

Artikel 1852 Vervallen

Artikel 1853 Vervallen

Artikel 1854 Vervallen

Artikel 1855 Vervallen

Artikel 1856 Vervallen

Negentiende titel

Van dading

Artikel 1889 Vervallen

Artikel 1890 Vervallen

Artikel 1891 Vervallen

Artikel 1892 Vervallen

Artikel 1893 Vervallen

Artikel 1894 Vervallen

Artikel 1901 Vervallen

Algemene slotbepaling

Artikel 2031 1 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de termijnen, gesteld in de artikelen 280, onder b, en 281, tweede lid van Boek 1 en 252 van Boek 3, alsmede in titel 10 van Boek 7, met uitzondering van de termijnen gesteld in artikel 686a, lid 4, van Boek 7.
2 Onder algemeen erkende feestdagen worden in dit wetboek verstaan de in artikel 3 van de Algemene termijnenwet als zodanig genoemde en de bij of krachtens dat artikel daarmede gelijkgestelde dagen.