Wet op het consumentenkrediet (WCK)


Hoofdstuk I

Algemene bepalingen

Afdeling 1

Definities

Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. krediettransactie: iedere overeenkomst en ieder samenstel van overeenkomsten met de strekking dat:
1°. door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer) een geldsom ter beschikking wordt gesteld en de tweede partij aan de eerste partij een of meer betalingen doet,
2°. door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer) het genot van een roerende zaak wordt verschaft of een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen dienst wordt verleend en de tweede partij aan de eerste partij een of meer betalingen doet, of
3°. door of vanwege de eerste partij (de kredietgever) aan de tweede partij (de kredietnemer), dan wel ten behoeve van deze aan een derde partij (de leverancier) een geldsom ter beschikking wordt gesteld ter zake van het verschaffen van het genot van een roerende zaak of het verlenen van een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen dienst aan de tweede partij, en de tweede partij aan de eerste partij of aan de derde partij een of meer betalingen doet;
b. vervallen;
c. vervallen;
d. vervallen;
e. vervallen;
f. vervallen;
g. vervallen;
h. vervallen;
i. vervallen;
j. vervallen;
k. vervallen;
l. vervallen;
m. vervallen;
n. gemeentelijke kredietbank: een instelling voor kredietverlening, opgericht door een of meer gemeenten.

Afdeling 2

Beperking van de reikwijdte van de wet

Artikel 2 Vervallen

Artikel 3 Vervallen

Artikel 4 Vervallen

Afdeling 3

Gemeentelijke kredietbanken

Artikel 5 Vervallen

Artikel 6 Vervallen

Artikel 7 Vervallen

Artikel 8 Vervallen

Hoofdstuk II

De kredietgever

Afdeling 1

De vergunning

Artikel 9 Vervallen

Artikel 10 Vervallen

Artikel 11 Vervallen

Artikel 12 Vervallen

Artikel 13 Vervallen

Artikel 14 Vervallen

Artikel 14a Vervallen

Artikel 14b Vervallen

Artikel 14c Vervallen

Artikel 15 Vervallen

Artikel 16 Vervallen

Artikel 17 Vervallen

Artikel 18 Vervallen

Artikel 19 Vervallen

Afdeling 2

Het register

Artikel 20 Vervallen

Artikel 21 Vervallen

Artikel 22 Vervallen

Afdeling 3

Overige bepalingen

Artikel 23 Vervallen

Artikel 24 Vervallen

Artikel 25 Vervallen

Hoofdstuk III

Werving, bemiddeling en behandeling van kredietaanvragen

Artikel 26 Vervallen

Artikel 27 Vervallen

Artikel 28 Vervallen

Artikel 29 Vervallen

Hoofdstuk IV

De krediettransactie

Afdeling 1

Het aangaan van een krediettransactie

Artikel 30 Vervallen

Artikel 31 Vervallen

Artikel 32 Vervallen

Afdeling 2

Nietigheden

Artikel 33 Vervallen

Afdeling 3

Kredietvergoeding en betalingen

Artikel 34 Vervallen

Artikel 35 Vervallen

Artikel 36 Vervallen

Artikel 37 Vervallen

Artikel 38 Vervallen

Artikel 39 Vervallen

Afdeling 4

Pandrecht en eigendomsvoorbehoud

Artikel 40 Vervallen

Artikel 41 Vervallen

Artikel 42 Vervallen

Artikel 43 Vervallen

Afdeling 5

Overige bepalingen

Artikel 44 Vervallen

Artikel 45 Vervallen

Artikel 46 Vervallen

Hoofdstuk V

Schuldbemiddeling

Artikel 47 1 Schuldbemiddeling is verboden.
2 Onder schuldbemiddeling wordt verstaan het in de uitoefening van een bedrijf of beroep, anders dan door het aangaan van een krediettransactie, verrichten van diensten, gericht op de totstandkoming van een regeling met betrekking tot de bestaande schuldenlast van een natuurlijke persoon, geheel of gedeeltelijk voortvloeiend uit een of meer krediettransacties.

Artikel 48 1 Het in artikel 47, eerste lid, bedoelde verbod is niet van toepassing op schuldbemiddeling:
a. om niet;
b. door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of instellingen, die zich in opdracht en voor rekening van gemeenten met schuldbemiddeling bezighouden;
c. door advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet of ingevolge artikel 383, zevende lid, dan wel artikel 435, zevende lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten;
d. door natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan, aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.
2 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat voor het verrichten van schuldbemiddeling als bedoeld in het eerste lid een certificaat is vereist en dat de vergoeding voor schuldbemiddeling voor ingevolge het eerste lid, onder d, aangewezen personen of categorieën van personen niet meer mag bedragen dan een daarbij te bepalen percentage van het bedrag van de schulden, voor zover daaromtrent een regeling is tot stand gekomen, dat de vergoeding niet meer mag bedragen dan de kosten van de bemiddeling, alsmede dat geen vergoeding mag worden bedongen, in rekening gebracht of aanvaard indien geen regeling is tot stand gekomen. Deze regels kunnen verschillen naar gelang van de aangewezen personen of categorieën van personen, waarop zij betrekking hebben.
3 Nietig is een overeenkomst, voor zover daarbij wordt afgeweken van het bij of krachtens het tweede lid bepaalde.

Artikel 48a Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens dit hoofdstuk bepaalde zijn belast de bij ministeriële regeling aangewezen personen.

Hoofdstuk VI

Beroep

Artikel 49 Vervallen

Hoofdstuk VII Artikel 50 Vervallen

Artikel 51 Vervallen

Artikel 52 Vervallen

Artikel 53 Vervallen

Artikel 54 Vervallen

Artikel 55 Vervallen

Artikel 56 Vervallen

Hoofdstuk VIII

Toezicht op de naleving

Artikel 57 Vervallen

Artikel 58 Vervallen

Artikel 59 Vervallen

Artikel 60 Vervallen

Artikel 61 Vervallen

Artikel 62 Vervallen

Artikel 63 Vervallen

Hoofdstuk IX

Uitvoering van de wet

Artikel 64 Vervallen

Artikel 65 Vervallen

Artikel 66 Vervallen

Artikel 67 Vervallen

Artikel 68 Vervallen

Hoofdstuk X

Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 69 Vervallen

Artikel 70 Vervallen

Artikel 71 Vervallen

Artikel 72 Vervallen

Artikel 73 Vervallen

Artikel 74 Vervallen

Artikel 75 Vervallen

Artikel 76 Vervallen

Artikel 77 Vervallen

Artikel 78 Vervallen