Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening (Uw Bv)


Artikel 1 In deze wet wordt verstaan onder:
a. verordening: verordening (EU) nr. 2020/1784 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2020 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken (de betekening en de kennisgeving van stukken) (herschikking) (PbEU 2020, L 405/40);
b. verzendende instanties: verzendende instanties als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening;
c. ontvangende instanties: ontvangende instanties als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de verordening.
Artikel 2 1 Als verzendende instanties worden voor Nederland aangewezen de gerechtsdeurwaarders.
2 Als ontvangende instanties worden aangewezen de gerechtsdeurwaarders.
3 Ten aanzien van de kennisgeving en betekening van gerechtelijke stukken door een gerecht of de griffier van een gerecht worden mede als verzendende instantie aangewezen de gerechten.
4 Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld voor een verzending als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de verordening.
Artikel 3 1 Als centraal orgaan als bedoeld in artikel 4 van de verordening wordt voor Nederland aangewezen de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.
2 Onze Minister voor Rechtsbescherming kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze waarop het centraal orgaan de taken, bedoeld in artikel 4 van de verordening, uitvoert.
Artikel 4 1 Een aan een ontvangende instantie in Nederland verzonden formulier als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de verordening kan in de Engelse of de Duitse taal worden ingevuld.
2 Een aan een verzendende instantie in Nederland verzonden certificaat als bedoeld in artikel 14 van de verordening kan in de Engelse of de Duitse taal worden ingevuld.
Artikel 4a 1 De gerechtsdeurwaarder aan wie de gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken ter betekening of kennisgeving worden verzonden, wordt aangewezen als de autoriteit waarbij verzendende instanties als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening verzoeken kunnen indienen overeenkomstig artikel 7 van de verordening tot het achterhalen van het adres van de persoon aan wie betekening of kennisgeving in Nederland moet worden gedaan. De deurwaarder kan een voorschot in rekening brengen voor de kosten van de betekening, alvorens de bijstand te verlenen.
2 Indien het de rechtstreekse betekening of kennisgeving van gerechtelijke stukken betreft overeenkomstig artikel 18 van de verordening wordt de rechtbank Den Haag aangewezen als de in het eerste lid bedoelde autoriteit.
Artikel 5 Een aanvraag aan een ontvangende instantie in Nederland voor betekening of kennisgeving wordt uitgevoerd door middel van een exploot, tenzij uit de aanvraag voortvloeit dat zij op andere wijze moet worden uitgevoerd en het Nederlandse recht die andere wijze toestaat.
Artikel 5a Bij algemene maatregel van bestuur kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld waaronder elektronische betekening of kennisgeving per e-mail wordt aanvaard, een en ander als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onder b, van de verordening.
Artikel 6 1 De vergoeding voor bijstand door een gerechtsdeurwaarder inzake de betekening of kennisgeving van uit een andere lidstaat afkomstige gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken als bedoeld in artikel 15 van de verordening bedraagt € 125.
2 Onze Minister voor Rechtsbescherming kan het in het eerste lid bedoelde bedrag eenmaal per vijf jaar, te rekenen vanaf 1 juli 2022, wijzigen, indien daartoe gronden zijn.
Artikel 7 1 In afwijking van artikel 22, eerste lid, van de verordening kan de rechter een beslissing geven, ook als geen certificaat van betekening, kennisgeving of afgifte is ontvangen, indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:
a. het stuk is op één van de in de verordening geregelde wijzen toegezonden;
b. sedert het tijdstip van toezending van het stuk is een termijn verlopen die door de rechter voor elk afzonderlijk geval wordt vastgesteld, doch die ten minste zes maanden zal bedragen;
c. in weerwil van alle redelijke inspanningen die daartoe bij de bevoegde autoriteiten of organen van de aangezochte staat zijn aangewend, kon geen bewijs worden verkregen.
2 Is in een geval waarin geen certificaat als bedoeld in het eerste lid is ontvangen, niet voldaan aan de in dat lid gestelde voorwaarden, dan kan de rechter, al of niet na verloop van een door hem vast te stellen termijn, zo hij daartoe gronden aanwezig acht, het verlenen van verstek tegen de verweerder weigeren.
3 Een verzoek om verlening van een nieuwe termijn als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de verordening is slechts ontvankelijk indien het is ingediend binnen één jaar, te rekenen van de dag waarop de beslissing is gegeven.
Artikel 8 Een ieder mag de betekening of kennisgeving van stukken afkomstig uit een Staat waar de verordening van toepassing is, rechtstreeks door een gerechtsdeurwaarder doen verrichten aan in Nederland verblijvende personen.
Artikel 9 Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel 10 Wijzigt het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Artikel 11 Indien deze wet in werking treedt voor het tijdstip waarop de Gerechtsdeurwaarderswet in werking treedt, wordt in afwijking van artikel 3, eerste lid, tot dat tijdstip voor Nederland als centrale instantie aangewezen de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.
Artikel 12 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 13 Deze wet wordt aangehaald als: Uitvoeringswet Betekeningsverordening.