Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Hoofdstuk 9

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 41 Wijzigt de Wet ministeriële verantwoordelijkheid.

Artikel 42 Wijzigt het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 43 Wijzigt het Wetboek van Strafvordering.

Artikel 44 Wijzigt deze wet.

Artikel 45 Indien op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet de Kamer op grond van de Wet op de Parlementaire Enquête een enquête heeft ingesteld, blijft die wet op die enquête van toepassing.

Artikel 46 De Wet op de Parlementaire Enquête wordt ingetrokken.

Artikel 47 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 48 Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de parlementaire enquête, met vermelding van het jaartal van het Staatsblad waarin zij zal worden geplaatst.