Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Hoofdstuk 1

Algemene bepaling

Artikel 1 1 In deze wet wordt verstaan onder:
a. Kamer: Eerste Kamer, Tweede Kamer of de verenigde vergadering der Staten-Generaal;
b. commissie: commissie als bedoeld in artikel 2, tweede lid;
c. document: schriftelijk stuk of ander materiaal dat gegevens bevat.
2 In deze wet wordt mede verstaan onder ambtenaar: de ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, van de Wet ambtenaren defensie en de dienstplichtige als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Kaderwet dienstplicht.