Wet op de parlementaire enquête 2008 (WPE 2008)


Artikel 2 1 De Kamer kan op voorstel van één of meer leden besluiten een parlementaire enquête te houden.
2 Een parlementaire enquête wordt uitgevoerd door een commissie van de Kamer.
3 Het besluit tot het houden van een parlementaire enquête bevat een omschrijving van het onderwerp waarop de parlementaire enquête betrekking zal hebben. De Kamer kan, al dan niet op voorstel van de commissie die de parlementaire enquête verricht, de omschrijving wijzigen.
4 De Kamer benoemt de leden van de commissie uit haar midden. De Kamer kan een lid van de commissie, al dan niet op zijn verzoek, in zijn hoedanigheid van lid van de commissie ontslaan.
5 De voorzitter van de Kamer doet van de besluiten, bedoeld in dit artikel, mededeling in de Staatscourant.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
09-05-2008 nieuwe-regeling Stb 2008 148 (pdf) 30415 MvT (web) MvT (pdf)