Legaltools logo

wetten.legaltools.nl

Contact en meer informatie

Uitvoeringswet EG-bewijsverordening (Uw EG-bwv)


Artikel 12 1 Een verzoekend gerecht kan een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast of een andere persoon aanwijzen op de voet van artikel 12, tweede lid, van de verordening om aanwezig te zijn bij of deel te nemen aan de verrichting van de handeling tot het verkrijgen van bewijs.
2 Een verzoekend gerecht kan een rechterlijk ambtenaar met rechtspraak belast of een andere persoon op de voet van artikel 17, derde lid, van de verordening aanwijzen om rechtstreeks een handeling tot het verkrijgen van bewijs te verrichten.
3 Ten aanzien van de kosten van de in de voorgaande leden bedoelde andere persoon zijn de artikelen 195 en 199 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor zover nodig van overeenkomstige toepassing.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
Aanhangig 36153 MvT (web) MvT (pdf)
30-06-2004 nieuwe-regeling Stb 2004 258 (pdf) 28993 MvT (web) MvT (pdf)