Wetboek van Strafrecht (Sr)


Artikel 225 1 Hij die een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, wordt als schuldig aan valsheid in geschrift gestraft, met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2 Met dezelfde straf wordt gestraft hij die opzettelijk gebruik maakt van het valse of vervalste geschrift als ware het echt en onvervalst dan wel opzettelijk zodanig geschrift aflevert of voorhanden heeft, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat dit geschrift bestemd is voor zodanig gebruik.
3 Indien een feit, omschreven in het eerste of tweede lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
10-08-2004 wijziging Stb 2004 290 (pdf) 28463 MvT (web) MvT (pdf)
27-01-1995 wijziging Stb 1995 32 (pdf) 23681 MvT (pdf)
01-08-1992 vervallen Stb 1992 287 (pdf) 21186 MvT (pdf)
01-05-1984 wijziging Stb 1984 91 (pdf) 17524 MvT (pdf)
01-09-1886 nieuwe-regeling Stb 1881 35