Wet tijdelijk huisverbod (Wth)


Artikel 16 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.