Wet implementatie richtlijn nr. 2008/52/EG betreffende bepaalde aspecten van bemiddeling/mediation in burgerlijke en handelszaken


Artikel 4 Indien in een verzoekprocedure een schikking tot stand komt, kan op verzoek het proces-verbaal van de zitting waarin de verbintenissen worden uitgedrukt die partijen ten gevolge van die schikking op zich nemen, in executoriale vorm worden opgemaakt. Dit proces-verbaal wordt mede ondertekend door partijen of hun tot dat doel bijzonderlijk gevolmachtigden.