Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)


Artikel 3.8 1 De leden van het Commissariaat voor de Media en de bij besluit van het Commissariaat aangewezen medewerkers van het Commissariaat, bedoeld in artikel 7.11, tweede lid, van de Mediawet 2008, zijn belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen waarvoor het Commissariaat voor de Media als bevoegde autoriteit is aangewezen.
2 Indien naar het oordeel van het Commissariaat voor de Media een inbreuk binnen de Unie op een van de wettelijke bepalingen als bedoeld in onderdeel d van de bijlage bij deze wet heeft plaatsgevonden, kan het Commissariaat voor de Media:
a. een bestuurlijke boete opleggen;
b. een last onder dwangsom opleggen.
3 De artikelen 2.24, 3.2, tweede lid, 3.4, zesde en zevende lid, en 3.4a zijn van overeenkomstige toepassing.
4 De artikelen 7.12 en 7.19 van de Mediawet 2008 zijn van overeenkomstige toepassing.
5 De artikelen 2.2a en 2.7 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van inbreuken of inbreuken binnen de Unie op bepalingen waarvoor het Commissariaat voor de Media krachtens artikel 3.7 is aangewezen als bevoegde autoriteit, met dien verstande dat voor «de Autoriteit Consument en Markt» wordt gelezen «het Commissariaat voor de Media».

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2021 wijziging Stb 2021 135 (pdf) 35256 MvT (web) MvT (pdf)
19-02-2020 wijziging Stb 2020 64 (pdf) 35251 MvT (web) MvT (pdf)
01-08-2014 wijziging Stb 2014 247 (pdf) 33622 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-2013 wijziging Stb 2013 102 (pdf) 33186 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2009 wijziging Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)
01-01-2009 wijziging Stb 2008 583 (pdf) 31356 MvT (web) MvT (pdf)
29-12-2006 nieuwe-regeling Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)