Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)


Artikel 3.6 1 De krachtens artikel 100 van de Geneesmiddelenwet aangewezen ambtenaren van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd zijn belast met toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen inzake inbreuken binnen de Unie voor welke het als bevoegde autoriteit is aangewezen.
2 Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan, indien naar zijn oordeel een inbreuk binnen de Unie op een van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel c van de bijlage bij deze wet heeft plaatsgevonden:
a. een bestuurlijke boete opleggen;
b. een last onder dwangsom opleggen.
3 De artikelen 2.24, 3.2, tweede lid, 3.4, zesde en zevende lid, en 3.4a zijn van overeenkomstige toepassing.
4 Wat betreft de hoogte van de bestuurlijke boete is het eerste lid van artikel 101 van de Geneesmiddelenwet van overeenkomstige toepassing.
5 De artikelen 2.2a en 2.7 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van inbreuken of inbreuken binnen de Unie op bepalingen waarvoor de Inspectie gezondheidszorg en jeugd krachtens artikel 3.5 is aangewezen als bevoegde autoriteit, met dien verstande dat voor «de Autoriteit Consument en Markt» wordt gelezen «de Inspectie gezondheidszorg en jeugd».

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2021 wijziging Stb 2021 135 (pdf) 35256 MvT (web) MvT (pdf)
19-02-2020 wijziging Stb 2020 64 (pdf) 35251 MvT (web) MvT (pdf)
01-08-2018 wijziging Stb 2018 94 (pdf) 34797 MvT (web) MvT (pdf)
01-08-2014 wijziging Stb 2014 247 (pdf) 33622 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-2013 wijziging Stb 2013 102 (pdf) 33186 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2009 wijziging Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-2008 wijziging Stb 2008 95 (pdf) 31120 MvT (web) MvT (pdf)
29-12-2006 nieuwe-regeling Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)