Wet handhaving consumentenbescherming (Whc)


Artikel 3.10 1 Met het toezicht op de naleving van de wettelijke bepalingen, bedoeld in onderdeel e van de bijlage bij deze wet, zijn belast de bij besluit van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen ambtenaren. Van dat besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
2 Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat kan, indien naar zijn oordeel een inbreuk binnen de Unie op een van de wettelijke bepalingen als bedoeld in onderdeel e van de bijlage bij deze wet heeft plaatsgevonden:
a. een bestuurlijke boete opleggen;
b. een last onder dwangsom opleggen.
3 De artikelen 2.24, 3.2, tweede lid, 3.4, zesde en zevende lid, en 3.4a zijn van overeenkomstige toepassing.
4 De in het tweede lid bedoelde bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste het bedrag van de vijfde categorie geldboete, bedoeld in artikel 23 van het Wetboek van Strafrecht.
5 De artikelen 2.2a en 2.7 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van inbreuken of inbreuken binnen de Unie op bepalingen waarvoor de Inspectie Leefomgeving en Transport krachtens artikel 3.9 is aangewezen als bevoegde autoriteit, met dien verstande dat voor «de Autoriteit Consument en Markt» wordt gelezen «de Minister van Infrastructuur en Waterstaat».

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-07-2021 wijziging Stb 2021 135 (pdf) 35256 MvT (web) MvT (pdf)
19-02-2020 wijziging Stb 2020 64 (pdf) 35251 MvT (web) MvT (pdf)
01-08-2014 wijziging Stb 2014 247 (pdf) 33622 MvT (web) MvT (pdf)
19-02-2014 wijziging Stb 2014 73 (pdf) 33733 MvT (web) MvT (pdf)
01-04-2013 wijziging Stb 2013 102 (pdf) 33186 MvT (web) MvT (pdf)
18-12-2012 wijziging Stb 2012 555 (pdf) 33229 MvT (web) MvT (pdf)
08-02-2012 wijziging Stb 2012 19 (pdf) 32871 MvT (web) MvT (pdf)
01-07-2009 wijziging Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)
29-12-2006 nieuwe-regeling Stb 2006 591 (pdf) 30411 MvT (web) MvT (pdf)