Wet bescherming bedrijfsgeheimen


Hoofdstuk 5

Slotbepalingen

Artikel 12 Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 13 Deze wet wordt aangehaald als: Wet bescherming bedrijfsgeheimen.