Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano (Uw Exv)


Artikel 2 1 Ten aanzien van het verlof tot tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 38 van het verdrag, zijn de artikelen 985 tot en met 991 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet van toepassing.
2 Het verlof tot tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 38 van het verdrag, wordt gevraagd bij verzoekschrift, dat in de Nederlandse taal is gesteld, onverminderd artikel 15 van de Wet gebruik Friese taal. Het wordt ingediend door een deurwaarder of advocaat en houdt tevens in de keuze van een woonplaats binnen het arrondissement van de rechtbank.
3 Onverminderd het bepaalde bij artikel 55, eerste lid, van het verdrag, wordt bij ongenoegzaamheid van de bij het verzoekschrift overgelegde documenten aan de verzoeker de gelegenheid tot aanvulling gegeven.
4 In afwijking van het gestelde in het tweede lid, tweede zin, is de bijstand van een deurwaarder of advocaat niet vereist indien het bedrag dat de partij tegen wie de tenuitvoerlegging wordt gevraagd, moet voldoen in hoofdsom niet hoger is dan het bedrag, genoemd in artikel 93, onder a, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Is het eerstbedoelde bedrag uitgedrukt in een andere munteenheid dan de euro, dan moet het worden omgerekend tegen de koers van de dag van de indiening van het verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
wijziging Stb 2016 290 (pdf) 34212 MvT (web) MvT (pdf)
10-01-2015 wijziging Stb 2014 40 (pdf) 33676 MvT (web) MvT (pdf)
01-09-2008 wijziging Stb 2008 100 (pdf) 30815 MvT (web) MvT (pdf)
01-02-2006 wijziging Stb 2006 24 (pdf) 30171 MvT (web) MvT (pdf)
01-09-2003 nieuwe-regeling Stb 2003 290 (pdf) 28263 MvT (web) MvT (pdf)