Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano (Uw Exv)


Artikel 11 Voor de toepassing van de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt de vordering bedoeld in artikel 9, eerste lid, geacht geen eis tot betaling van een bepaalde geldsom te zijn. Het in de eerste volzin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de rechtsmiddelen bedoeld in artikel 9, tweede en derde lid.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
10-01-2015 nieuw Stb 2014 40 (pdf) 33676 MvT (web) MvT (pdf)