Databankenwet (Dbw)


ARTIKEL III A 1. Artikel I is ook van toepassing op databanken waarvan de productie na 1 januari 1983 voltooid is, met dien verstande dat aan vóór 1 januari 1998 verrichte handelingen en verkregen rechten geen afbreuk wordt gedaan.
2. Het recht, bedoeld in artikel 2, eerste lid, vervalt in dat geval op 1 januari 2014.
B Artikel II is ook van toepassing op verzamelingen als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Auteurswet die vóór 1 januari 1998 gemaakt zijn, met dien verstande dat aan vóór die datum verrichte handelingen en verkregen rechten geen afbreuk wordt gedaan.
C Op verzamelingen als bedoeld in artikel 10, derde lid, van de Auteurswet die op 27 maart 1996 behoorden tot de in artikel 10, eerste lid, onder 1°, van de Auteurswet genoemde geschriften blijven de bepalingen in hoofdstuk III van de Auteurswet over de duur van het auteursrecht van toepassing.