Bekendmakingswet (Bmw)


Artikel 16 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de plaatsing van de in de artikelen 4, 5, 6 en 12 bedoelde publicaties, waaronder de vormgeving, de structuur en de toegankelijkheid.
2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de uitgifte en het beschikbaar blijven van de in de artikelen 1 en 2 genoemde publicatiebladen, over de verdere inhoud van de Staatscourant en de in artikel 2 genoemde publicatiebladen en over het beschikbaar blijven van de bekendmakingen waarbij artikel 7, tweede lid, wordt toegepast.
3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze van terinzagelegging als bedoeld in artikel 13.
4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de wijze waarop de integriteit van de in de artikelen 4, 5, 6, 7, tweede lid, en 12 bedoelde publicaties bij de voorbereiding, bij de vaststelling en bij en na publicatie wordt geborgd.
5 Bij ministeriƫle regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot het in rekening brengen van publicatiekosten.