Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren (Wrra)


Artikel 19e Aan de rechterlijk ambtenaar onverschuldigd betaalde bezoldiging kan worden teruggevorderd door Onze Minister onderscheidenlijk het gerechtsbestuur.

Wijzigingen

Datum Betreft Bekendmaking Kamerdossier Memorie van toelichting
01-01-2020 nieuw Stb 2019 173 (pdf) 35073 MvT (web) MvT (pdf)